Svenska Suomi

Policy

GDPR- Dataskyddsförordningen

 

Hur behandlar Medialect personuppgifter vid order?

Medialect (Företaget) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som företaget inom ramen för sin verksamhetsutövning behandlar. Företaget har rätt att behandla dessa uppgifter i den utsträckning det behövs för att kunna följa bokföringslagen. Personuppgifter kommer att behandlas i samband med orderbekräftelse, leveranser, faktura och vid eventuella aviseringar.

 

Hur behandlar Medialect personuppgifter vid intervju?

Medialect är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som företaget inom ramen för sin verksamhetsutövning inhämtar vid intervjuer. Vid intervjutillfället godkänner intervjupersonen att företaget spar personuppgifter kopplade till svaren i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

Vilka rättigheter har den registrerade?

Den vars personuppgifter behandlas har rätt att begära ett registerutdrag som innehåller information om vilka personuppgifter som företaget behandlar om denne och hur de behandlas. Den registrerade kan också begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga och även under vissa förutsättningar begära att bli raderad. Vidare har den registrerade också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsningar av viss behandling av personuppgifter om denne. Den registrerade har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter som denne själv tillhandahållit företaget.

Medialect kommer endast att behandla personuppgifter så länge ändamålet för behandlingen kvarstår. Därefter kommer Medialect att ta bort personuppgiften. För nerladdat material gäller 7 månader och för ej nerladdat material är tiden 13 månader från uppladdningen.

Var vänder du dig vid frågor?

Har den registrerade frågor om Medialect behandling av dennes personuppgifter eller vill veta mer om sina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen kontaktas vi på data.skydd@medialect.se

Om oss

Tillsammans med våra kunder i Norden skapas förutsättningar till stor framgång. Lyhördhet är ett viktigt ledord i vår strävan att bli Din viktigaste samarbetspartner. Det är våra kunders idéer och önskemål som ligger till grund för vår utveckling.

På en föränderlig marknad ökar vikten av snabb anpassningsförmåga och flexibilitet för att säkerställa utveckling och kvalitet.

Vi möjliggör detta med kundfokus genom hela projektet.

Svenska Suomi

Copyright © 2012 Medialect.se